Đến tháng 05
tỉnh Bạc liêu đã giải quyết

97%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:43 ngày 26/05/2019)